|   DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA
N P T S Č P S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Nahajate se tukaj

  OBVESTILO DIJAKOM IN STARŠEM - ŠOLSKO LETO 2021/22

  Dragi dijaki, spoštovani starši!

   

  Pred vami je nekaj osnovnih informacij, ki jih boste potrebovali v tem šolskem letu.

  Še posebej pa izpostavljamo informacije v zvezi s prihodom v šolo in situacijo v zvezi s koronavirusom.

  NAVODILA DIJAKOM OB PRIHODU V ŠOLO

  Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok. Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

  - V ŠOLO PRIHAJAJO SAMO ZDRAVI  DIJAKI.

  - Redno nošenje obrazne maske v zaprtem javnem prostoru.

  - Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje 1,5 m in s tem v preprečevanje kapljičnega prenosa.

   - V redno umivanje rok in čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov in s tem v preprečevanje kontaktnega prenosa. Roke vedno smatramo kot kontaminirane, izjema je le neposredno po njihovem umivanju ali razkuževanju.

  - Vzdržujemo higieno kašlja in kihanja.

   Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

  Ob zagonu pouka je tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. Temu ustrezno naj dijaki skušajo zaščititi svoje morebitne starejše ali imunsko  oslabele  sorodnike oziroma  osebe,  ki  so  jim  blizu – kontakt  z  njimi  naj  bo  le  na zadostni razdalji.

  • Priporočamo  peš  hojo,  kolesarjenje,  tudi  individualni  prevoz staršev 
  • Dijaki v šolski objekt vstopajo le z zaščitno masko in z razkuževanjem rok (razkužila so nameščena na več mestih: ob vhodu, na hodnikih, v učilnicah).
  • Maske si dijaki zagotovijo sami.
  • V šolski  objekt  vstopajo  posamično,  pri  tem  ohranjajo  1,5-  do  2-metrsko razdaljo.
  • Prepovedano je  zadrževanje  v  skupinah  oz.  druženje  na  funkcionalnem  zemljišču  šole  in  v šoli (npr. šolsko dvorišče, šolsko parkirišče, hodniki, garderobe, sanitarije …).
  • Ob prihodu v šolo in odhodu iz nje bodo na hodnikih za izvajanje ukrepa skrbeli dežurni učitelji.
  • Ob prihodu v šolo se dijaki zberejo v matični učilnici in se posedejo po sedežnem redu (medosebna razdalja). Učilnico zapustijo v primeru odhoda na sanitarije ali odhoda v specialno učilnico (računalniško učilnico, učno kuhinjo …).
  • Obrazne zaščitne maske se nosijo redno ves čas v zaprtem javnem prostoru. Pred uporabo ter po odstranitvi  maske  naj  si dijaki temeljito  umijejo  ali  razkužijo  roke. Maska  mora  segati  od  korena nosu  do  pod  brado,  med  nošenjem  naj  se  je  osebe  ne  dotikajo. Masko  je treba  občasno zamenjati – na 2 do 3 ure.
  • Pouk bo potekal v stalnih učilnicah z razporeditvijo miz na ustrezni razdalji (pomembna je medosebna 1,5–2-metrska razdalja).
  • Po  vsaki  uri se  temeljito prezrači učilnico.
  • V učilnicah bodo nameščana razkužila, papirnate brisačke in navodila za pravilno uporabo mask in plakati s splošnimi higienskimi ukrepi.
  • Dijaki praviloma ves čas trajanja pouka ostajajo v učilnici, razen za uporabo sanitarij, ki jih uporabljajo samo v svoji etaži. Vrata  sanitarij naj  dijaki po  možnosti odpirajo  s  komolcem  oz.  s  pomočjo  čiste  papirnate  brisačke. Velja enako za upoštevanje medosebne razdalje.
  • Računalnike v učilnici uporabljajo le učitelji.
  • Dijaki s seboj prinesejo šolske potrebščine (zvezki, pisala …), vodo v plastenkah, eventualna dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo.
  • Odsvetovano je posojanje in izmenjevanje šolskih potrebščin.
  • Ko so za izvedbo pouka  potrebna zaščitna delovna oblačila (delovna uniforma), se uporablja tudi garderoba, ki jo učitelj pred vsako skupini očisti in razkuži.
  • Šolska malica bo organizirana v obliki hladne malice v matičnih učilnicah, pri tem se upoštevajo higienska priporočila. Če uporabljajo masko, naj si jo s čistimi rokami previdno odstranijo in jo zavržejo v koš za odpadke oz. če je pralna, jo shranijo v vrečko. Pred hranjenjem naj si roke ponovno umijejo oziroma razkužijo. Po končanem hranjenju naj si ponovno umijejo ali razkužijo roke.
  • Šolsko malico prevzame dežurni dijak v kletnih prostorih šolske kuhinje. Odnese jo v matično učilnico in jo razdeli sošolcem. Po obroku dežurni dijak poskrbi za čiščenje učilnice in iznos smeti v zabojnik.
  • Dežurni učitelj skrbi za urejen in počiščen razred.
  • V primeru suma na okužbo (vročina, okužba dihal) dijak počaka v izolaciji (kabinet 3. nadstropje). Šola obvesti starše (mladoletnih dijakov).
  • V primeru odrejene karantene, dijake in njihove starše naprošamo za spoštovanje ukrepa.

   

  SAMOTESTIRANJE DIJAKOV

  Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodne odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake (Ul RS, št. 133/21) obravnava brezplačno, prostovoljno samotestiranje dijakov doma (nedelja zvečer, ponedeljek zjutraj). Povzeto:

  1. Samotestiranje

  Dijaki srednjih šol, ki se redno izobražujejo (dijaki) samotestiranje izvajajo enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je brezplačno. Dijaku pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

  1. Samotestestiranje se ne izvaja

  Samotestiranja ne izvedejo dijaki, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od začetka simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot devet mesecev.

  1. Pogoj za samotestiranje doma

  Pogoj za samotestiranje doma je, da se dijak počuti zdrav in brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestiti njegovega izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki nadomešča izbranega osebnega zdravnika v nujnih primerih (dežurna služba).

  1. Pozitivni rezultat samotestiranja

  V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika pa dežurno službo ali kontaktno točko zdravstvenega doma za testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) v kraju bivanja.

  V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurna služba, dijaka napoti na testiranje s testom PCR ali pa se za testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za testiranje s testom PCR v kraju bivanja dogovori dijak oziroma starši ali zakoniti zastopniki dijaka.

  Dijak v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so predvidena za ta namen.

  1. Obveščanje o pozitivnem rezultatu samotestiranja

  O pozitivnem rezultatu testa PCR dijak oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki obvestijo ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma osebo, ki jo pooblasti ravnatelj, in izbranega osebnega zdravnika dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurno službo.

  1. Negativni rezultat samotestiranja

  V primeru negativnega rezultata testa PCR se dijak lahko udeleži pouka oziroma rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti.

  1. Ravnanj ravnatelja ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu

  Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu ravnatelj ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki urejajo ravnanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter opredeli tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte dijaka ter druge ukrepe, ki so potrebni za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Ravnatelj oziroma oseba, ki jo pooblasti, obvesti prepoznane kontakte dijaka in spremlja epidemiološko situacijo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

  1. Ravnanje z odpadki pri izvajanju samotestiranja

  Odpadke pri izvajanju samotestiranja (npr. uporabljene robčke, testne materiale) in odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče se ne tlači. Po odlaganju v vrečo se odpadkov ne dotika. Vrečo je treba namestiti v drugo vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. Napolnjenih in označenih vreč z odpadki se ne odpira. Vrečo z odpadki je treba hraniti vsaj 72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge odpadke).